FAMA SOStenible

Tecnologia de gestió de la sostenibilitat

Presentació

El canvi climàtic i la necessitat d'aconseguir un desenvolupament sostenible estan produint un creixent canvi de paradigma, no només des del punt de vista social, sinó també des del punt de vista econòmic i ambiental. D'aquesta manera, trobem empreses que utilitzen estratègicament la sostenibilitat, principalment per impulsar una major consciència i transparència generant un efecte positiu en la marca i en el posicionament de l'empresa, altres la intenció de les quals és la millora de la línia base del compte de resultats (guany net) a través d'impactes de sostenibilitat positius i també trobem empreses que milloren les seves vendes brutes a través d'un enfocament sostenible de cartera de productes/serveis per diferenciar-se millor als seus mercats existents o introduir-se en altres de nous.

En qualsevol cas, sigui el que sigui l'objectiu principal de l'empresa en relació als aspectes de sostenibilitat, serà vital el recolzament en la tecnologia més adequada per aconseguir-lo.

La solució FAMA Sostenible suposa molt més que una simple eina tecnològica de sostenibilitat per a les organitzacions a través de la seva doble via d'actuació:

 • Assessorament: Des de Fama Systems ajudem les organitzacions a trobar la millor fórmula d'informatitzar els seus processos i optimitzar la seva gestió en relació a les diferents necessitats i objectius en matèria de sostenibilitat.
 • Plataforma tecnológica: FAMA SOStenible està dissenyada com a plataforma tecnològica, en modalitat Cloud/SaaS (Software as a Service), orientada a donar resposta integral a les diferents necessitats de sostenibilitat de les organitzacions en automatitzar i gestionar de forma centralitzada i integrada tots els aspectes relatius a l'àmbit de la sostenibilitat.
FAMA Sostenible proporcionarà un important valor afegit a la teva organització, en automatitzar i gestionar de forma centralitzada i integrada tots els aspectes relatius a l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular.

Mòduls

FAMA SOStenible és una solució modular que proporciona un important valor afegit a les organitzacions en automatitzar i gestionar de forma centralitzada i integrada tots els aspectes relatius a l'àmbit de la sostenibilitat i l'economia circular:

Principals funcionalitats

Els diferents mòduls de FAMA SOStenible queden agrupats en una sèrie de funcionalitats principals que es descriuen a continuació:

Enquestes

 • Fàcil creació d'enquestes a partir de plantilles predefinides o des de zero sobre qualsevol aspecte sobre el qual nostra organització tingui la necessitat d'obtenir indicadors: Informes GRI, Memòries RSC, Empremta ambiental, Empremta hídrica, informes de qualitat, informes de nivell de satisfacció, etc.
 • Sistema d'enquestes intel·ligents: visualització de preguntes segons resposta anterior; establiment de preguntes obligatòries; enviaments automatitzats per perfil; alarmes automàtiques (en casos d'enquesta incompleta, resposta fora de rang de resposta establert, etc.); idioma automàtic segons el perfil d'usuari.
 • Possibilitat d'adjuntar documents i consultar comparatives.
 • Accés a l'estat de les enquestes.
 • Enviament automatitzat de recordatoris sobre la data límit de resposta.
 • Possibilitat de generar una càrrega massiva de respostes.
 • Possibilitat d'associar un Workflow a la resposta.

Indicadors

 • Càlcul de nombrosos indicadors de qualsevol naturalesa a partir dels resultats de l'enquesta realitzada prèviament (m3/ any; m3/ Ha; % ús del transport públic per empleats; consum aigua per càpita; Quilograms residus perillosos/ any; emissions CO2 per càpita; nivell de satisfacció emprat/ lloc de treball) orientats a qualsevol àmbit sobre el qual nostra organització tingui una necessitat: Informes GRI, Memòries RSC, Empremta ambiental, Empremta hídrica, informes de qualitat, informes de nivell de satisfacció, etc.
 • Històric per diferents criteris predefinits (per resposta o grup de respostes, per perfils, etc.)
 • Possibilitat d'obtenir quadres de comandament detallats a partir dels indicadors.

Empremta de carboni

 • Inventari complet d'emissions de GEI (Gasos d'Efecte Hivernacle) seguint normatives internacionals reconegudes, facilitant i automatitzant el càlcul de l'empremta de carboni corporativa (normes ISO-14064 o GHG Protocol Corporate), així com de l'empremta de carboni de producte i/o servei (normes PAS 2050, ISO 14067 o GHG Protocol Products)
 • Si es requereix, un consultor expert ajudarà a l'organització a identificar i definir tots aquells aspectes generals i particulars a tenir en compte per a dur a terme el càlcul de l'empremta, sigui corporativa o de producte/ servei, així com a parametritzar-los dins del sistema informàtic.
 • Els sistema proporciona els factors d'emissió necessaris per al càlcul de l'empremta de carboni.
 • Obtenció automatitzada de múltiples indicadors relatius a l'empremta de Carboni tant de Companyia com de Producte o Servei.
 • Fàcil implementació d'una estratègia de reducció i/o compensació d'emissions a través de diferents programes, públics o privats, una vegada conegut la grandària de l'empremta.
 • Ràpida anàlisi visual de la informació resultant més rellevant a través dels portlets i informes que proporciona el mòdul de Quadres de Comandament.
 • Disseny del sistema adaptat a les necessitats de càlcul de l'empremta de carboni de producte o servei.

Gestió de residus

Control total, automatitzat i sistemàtic, del procés de recollida i gestió que les organitzacions han de fer amb els seus diferents residus (de qualsevol naturalesa).

Compliment de la normativa vigent en matèria de gestió de residus i de les particularitats que apliquin a cada organització.

En la fase de DEFINICIÓ:
 • Caracterització completa de residus perillosos i no perillosos sobre la base de la legislació vigent.
 • Alta de punts nets i espais que els contenen, així com, definició de residus que s'emmagatzemen.
 • Establiment d'estocs mínims i màxims d'emmagatzematge de residus.
 • Assignació de gestors i transportistes autoritzats segons el codi LER i la Comunitat Autònoma.
 • Generació d'alarmes per a avisos de temps màxim i capacitat d'emmagatzematge dels residus (6 mesos residus perillosos).
En la fase de MOVIMENTS I CONTROL DE MAGATZEMS:
 • Alta d'entrades, cessions entre magatzems dins d'un mateix centre de treball, traspassos entre centres de treball i sortides a gestors autoritzats dels residus.
 • Control d'estoc actual dels magatzems.
 • Incorporació de documentació associada a les operacions de producció de residus.
En la fase de RESULTATS:
 • Informes de moviments de residus.
 • Informes de generació de residus a diferents nivells: país, comunitat autònoma, centre de treball, magatzem, etc.
 • Càlcul d'indicadors en funció del propi residu, perillós o no perillós, destinació del residu, etc.

Gestió de Normes ISO i OHSAS

 • Agilitat en l'establiment, documentació, implementació, manteniment i millora contínua dels diferents sistemes de gestió de l'organització en relació a les normes ISO i OSHAS (ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 50001 - OHSAS 18001).
 • Definició de l'abast del SG (Sistema de Gestió): establiment dels espais que formen part de l'abast i de les activitats que es realitzen; identificació de les persones de l'estructura organitzativa; definició dels programes d'objectius i metes i les actuacions.
 • Realització de les tasques necessàries per verificar que es compleix amb la legislació vigent i amb els objectius definits per l'organització.
 • Possibilitat de predefinir els procediments i la documentació a utilitzar per l'organització.
 • Possibilitat de definir l'estructura organitzativa especificant les capacitats que han de tenir les persones que ocupin cada lloc.
 • Catàlegs generals per a tota l'organització (se simplifica la gestió i s'evita la multiplicitat de dades).
 • Gestió dels objectius i metes per avaluar el compliment dels objectius.
 • Gestió d'auditories de qualitat.
 • Seguiment i gestió de no conformitats .
 • Definició i realització d'accions formatives orientades al coneixement, sensibilització, divulgació i conscienciació.
 • Es contemplen les especificacions concretes de la ISO 50001 per a Eficiència Energètica .
 • Alarmes diverses (inici d'accions formatives, revisió equips, finalització d'autoritzacions, llicències i permisos).

Monitorització

 • Seguiment del consum energètic detallat de l'organització (segons PLC, BMS).
 • Detecció de factors que afecten a aquest consum i identificació de les oportunitats d'estalvi.
 • Gestió de costos associats a cada immoble o centre de treball en funció de la tarifa prèviament configurada.
 • Simulacions a través del re-càlcul de tarifa.
 • Informes per al control econòmic de la despesa energètica.
 • Visualització de les evolucions d'energia consumida per períodes i el diferencial respecte a període base, així com els consums passius.

Quadres de comandament

 • Cada organització podrà crear els seus propis quadres de comandament a partir dels indicadors més rellevants que s'hagin obtingut, relacionats amb l'empremta ambiental o hídrica, així com quadres de comandament relatius a qualitat o qualsevol altre aspecte d'interès.
 • Visualització dels indicadors més rellevants definits prèviament en forma de portlets en la pantalla d'inici.
 • Possibilitat de integració amb eines de Business Intelligence (BI) per a l'obtenció d'informes avançats i dinàmics.

Gestió documental

 • Única base de dades i única via d'entrada per a tots els usuaris.
 • Possibilitat d'establir restriccions d'accés en funció del perfil d'usuari.
 • Emmagatzemat de tot tipus de documents (de qualsevol naturalesa i format), oferint un històric dels mateixos i facilitant les comparatives .
 • Múltiples classificacions de la documentació.
 • Accés i descàrrega de la informació legal associada a l'eina FAMA Sostenible.

BPM de sostenibilitat

 • Establiment de workflows amb circuits d'aprovació automatitzats que agilitzen qualsevol procés.
 • Possibilitat de definir plantilles de fluxos amb les seves fases, tasques, precedències, atributs lliures i documentació i amb diferents tipus de tasques.
 • Possibilitat d'associar programes externs a les tasques, parametritzant la lògica que han d'executar aquests processos.
 • Possibilitat de definir la visibilitat de documents entre tasques: donada una tasca, permet indicar què altres tasques poden veure els seus documents.
 • Capacitat de poder llançar un flux creant-ho des de zero o a partir d'un patró o plantilla.
 • Assignació de terminis o dates a cada tasca i configuració d'avisos quan els terminis vagin a expirar o es vagin a complir les dates previstes.
 • Registre de qui, quan i perquè realitza qualsevol acció, inclosa la consulta d'informació.

Economia Circular

 • Es podran identificar, definir i parametritzar a FAMA Sostenible tots aquells aspectes a tenir en compte a la nostra organització dins de l'àmbit de l'economia circular.
 • Gràcies a l'APP, pot dur-se a terme un control exhaustiu dels residus generats, i posteriorment valorats i, per tant, dur a terme un seguiment econòmic de la totalitat del procés en temps real.
 • L'APP, a més a més, ofereix agilitat i fomenta l'eficiència i optimització de les gestions relacionades amb l'economia circular.
 • El sistema facilita l'obtenció d'informes útils per al control i la presa de decisions diàries.
 • Agilita la consecució d'objectius d'abocament zero, la qual cosa significa que tots els residus generats per l'activitat productiva de l'empresa són revaloritzats i reciclats, aconseguint així un elevat benefici econòmic.
 • Facilita i automatitza els processos relacionats amb l'economia circular independentment de la tipologia d'empresa i sector.
Economia Circular, una oportunitat per a les empreses


Modalitats d'implementació

FAMA SOStenible està pensat per ser utilitzat, principalment, en la modalitat FAMA NET (cloud computing), tot i que també es pot adquirir en la modalitat FAMA SOStenible implantat (tradicional sistema propietàri que es troba instal·lat en els servidors i infraestructures del client).

FAMA NET (cloud computing): Es tracta d'una modalitat de software de tipus SaaS (Software as a Service), que allibera a les organitzacions de les responsabilitats d'instal·lació i manteniment del software:

 • No és necessari disposar de personal propi dedicat al sistema.
 • No hi ha despeses en tecnologia i el seu manteniment i s'evita que hardware i software quedin obsolets.
 • Conversió de despeses fixes en variables (pagament per ús real dels sistemes informàtics).
 • Disponibilitat immediata del sistema i la informació.
 • Accessible des de qualsevol lloc i moment.
 • Compliment de LOPD i seguretat de les dades.
 • Accés a totes les funcionalitats i mòduls de qualsevol solució FAMA.
 • Centre de dades situat a Catalunya.
 • Assignació d'un Responsable del Compte per client.
 • Disponibilitat de Canal FAMA: portal hekpdesk online amb accés personalitzat per tots els usuaris FAMA.
 • Serveis de formació i backup inclosos.

Principals avantatges

 • Oferim molt més que una eina informàtica: acompanyament en tot el procés i segons les necessitats de l'organització.
 • Solució pròpia i, per tant, relació directa amb el fabricant del sistema.
 • Sistema en modalitat SaaS reversible a propietari si el client ho desitja.
 • La solució es lliura parametritzada i amb manuals d'usuari i possibilita la parametrització d'accés a la informació segons el perfil d'usuari.
 • Major abast funcional des d'un únic entorn tecnològic.
 • Entorn amigable i intuïtiu per a un fàcil ús per qualsevol tipus d'usuari.
 • Solució 100% modular per a una fàcil adaptació a les necessitats de l'organització.
 • Integració amb altres sistemes corporatius de l'organització (sistemes comptables, RRHH, SAP, LDAP, aplicacions d'informació legal, etc.)
 • Integració amb els mòduls de gestió del manteniment de FAMA - importants sinergies amb els aspectes de sostenibilitat.
 • Sistema multi-idioma i multi-divisa.
 • Fàcil obtenció d'informes útils per al control i la presa de decisions diàries.
 • Dotada d'un complet gestor documental.
 • Solució 100% web.
 • Inclou eines per a l'administració i auditoria de l'ús del sistema.
 • Major agilitat i optimització de totes les gestions i processos relatius a la sostenibilitat.
 • La solució facilita la implementació d'una estratègia de reducció i/o compensació d'emissions.

Omple el formulari


Vídeo