FAMA SMARTcity

Tecnologia per a la gestió de la ciutat

Presentació

Les Administracions Locals tenen un gran repte per davant per al qual és vital el recolzament en una tecnologia orientada a gestió integral de les diverses àrees de servei de la ciutat i que a la mateixa vegada:

 • Faciliti la comunicació amb els ciutadans, així com amb les brigades i les empreses externes encarregades de dur a terme els diferents serveis.
 • Possibiliti la interoperabilitat amb les diferents plataformes i sistemes involucrats en la gestió intel·ligent de la ciutat.
 • Ofereixi a l'Administració un quadre de comandament integral de la ciutat que ofereixi dades estadístiques vitals per prendre decisions adequades orientades a aconseguir una ciutat i, en conseqüència, una societat més sostenible i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
La solució FAMA SMARTcity està desenvolupada amb aquesta orientació i ofereix a les Administracions molt més que una eina tecnològica, ja que s'estructura en dues línies d'actuació:
 • Assessorament en la definició d'objectius i obtenció d'ajudes públiques:
  Des de Fama Systems ajudem a les Administracions a trobar la millor fórmula a l'hora informatitzar i optimitzar els seus processos relacionats amb la gestió de la via pública i la ciutat:
  -Establiment d'operatives i processos eficients, així com integracions amb diferents aplicacions verticals.
  -Sistematització i presentació (gràfica i numèrica) de la informació disponible.
 • Plataforma tecnològica:
  FAMA SMARTcity es constitueix com una completa plataforma des de la qual realitzar una gestió integral dels actius públics de la ciutat: d'una banda, recull la informació dels diferents sistemes i sensors que donen servei a la ciutat i, per l'altra, a través d'eines de BI (Business Intelligence), constitueix un repositori d'informació (Open Data) i un canal de comunicació amb els administrats que proporciona una gran transparència i agilitat de processos a l'Administració. Així mateix, es conforma com un potent quadre de comandament integral per als gestors públics.

Mòduls

FAMA SMARTcity és la solució ideada per dotar a l'Administració Pública local d'una eina capaç de donar servei a les diferents àrees de gestió de la ciutat des d'un nucli centralitzat d'informació.

Gràcies a la seva estructura modular, ofereix la possibilitat d'adaptació a les necessitats concretes de cada Administració:

Principals funcionalitats

A continuació detallem les principals funcionalitats de FAMA SMARTcity agrupades en 7 grans blocs d'àmbits funcionals, incloent interoperabilitat i integracions, més una sèrie d'utilitats genèriques que ofereixen encara més potència a l'eina.

Com veiem en l'esquema, els diferents grups d'usuaris de l'eina, ja siguin ciutadans, gestors municipals o les brigades o empreses de serveis, accedeixen a la mateixa a través d'una única entrada online (Via Pública online):

Via Pública Online

 • Servei d'accés públic perquè el ciutadà a través del Portal Internet Corporatiu de l'Administració, pugui col·laborar amb la institució, comunicant els avisos d'incidències, queixes o suggeriments relatius als actius de la ciutat (fanals, contenidors, asfalt, jardins, mobiliari urbà, edificis, uns altres).
 • Consulta de l'estat de la incidència per mitjà de consulta directa i a qualsevol moment amb el nombre d'incidència assignat.
 • Configuració de processos de workflow de resolució d'incidències que controlen l'execució de les accions pertinents i involucren als recursos necessaris (interns o externs a l'administració) per a la seva resolució.
 • Servei garantit pels criteris de seguretat exigits per la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
 • Possibilitat de visualització gràfica de les incidències sobre la cartografia de la ciutat.
 • Generació de resposta i actualització automàtica del canvi d'estat del procés de resolució de la incidència o avís amb alertes associades (incloses alertes per a accions pendents).
 • Canal de comunicació centralitzat i àgil amb els gestors del territori i proveïdors.

Inventari d'actius

 • Registre, control i gestió automatitzada dels béns mobles i immobles públics (des dels elements de la via pública, immobles, instal·lacions, mobiliaris, parcs i jardins, etc.)
 • Classificació personalitzada dels actius públics en funció a les necessitats de l'Administració (estructura definible per l'usuari).
 • Localització gràfica de qualsevol element de l'inventari sobre mapes o plànols cartogràfics (GIS).
 • Control i gestió dels costos d'adquisició i operacionals, així com el seguiment de les amortitzacions.
 • Generació d'informes basats en consultes formades pels criteris de seleccionats per l'usuari.
 • Assignació dels actius a centres operacionals.
 • Agilitat a la planificació i execució del trasllat d'actius mobiliaris.
 • Alertes automàtiques i parametrizables associades a les dates de finalització de la garantia, terme del cicle de vida o contractes de manteniments de l'actiu.
 • Possibilitat de gestió de la EIEL i àgil emplenament de l'enquesta.
 • Possibilitat de gestió amb dispositius mòbils i lectors de codi de barres.

Espais

 • Inventari dels diferents espais públics integrat amb l'inventari dels elements que els componen (Inventari d'actius).
 • Possibilitat de gestionar la disponibilitat i ús d'espais públics disponibles, realitzar reserves per part dels gestors municipals i/o usuaris incloent característiques, recursos i equipament associats.
 • Seguiment automatitzat de la utilització dels espais públics .
 • Localització gràfica de qualsevol espai sobre mapes o plànols cartogràfics (GIS) .
 • Realització de cerques d'espais disponibles, emissió de llistats d'ocupació i emmagatzematge de l'històric utilitzacions realitzades.

Gestió econòmica

 • Gestió de les diverses tipologies de contractes (subministraments, impostos, arrendaments, manteniments, serveis, assegurances, etc.)
 • Automatització dels processos administratius a través de la generació automàtica de les factures que es desprenen de cada contracte i de l'establiment de mecanismes d'entrada i sortida de les mateixes.
 • Càlculs de distribució dels costos als centres operacionals, aplicant diferents criteris de l'estructura organitzativa de l'Administració Pública.
 • Possibilitat d'integració amb sistemes financers i/o econòmics, aportant a l'organització les dades necessàries per disposar d'un total control econòmic sobre els costos, despeses i inversions.
 • Mecanismes per a la gestió automatitzada d'inversions i amortitzacions.
 • Generació d'informes que facilita el control dels indicadors de les despeses i inversions i permeten determinar el rendiment de les operacions.
 • Gestió del cicle de vida complet d'un projecte/obra que s'executa sobre el territori públic.
 • Eines de control per a un seguiment detallat de tots els aspectes associats a un projecte (fases, tasques, costos, recursos, materials, mans d'obra i temps).
 • Consulta de visualització de l'obra sobre el mapa cartogràfic.

Manteniment

 • Gestió completa del manteniment correctiu, preventiu i normatiu.
 • Planificació, programació i estandardització de les gammes de manteniment de forma simple i eficient.
 • Gestió i seguiment de les operacions i ordres de treball.
 • Fàcil gestió dels recursos (persones, proveïdors, maquinaria i materials) necessaris per a la planificació i execució del manteniment dels actius públics.
 • Planificació de rutes i itineraris de treballs d'inspecció dels grups operaris.
 • Control dels costos operacionals de manteniment: propis, contractat (proveïdors), mà d'obra i materials.
 • Optimització de la gestió dels magatzems i el control d'estoc.
 • Generació de calendaris amb les accions de manteniment, així com càrrega de treball per operari.
 • Activació d'alarmes per a les actuacions i accions de manteniment pendents.
 • Capacitat d'imputar per centres operacionals les despeses derivades de les accions de manteniment i serveis.
 • Visualització gràfica sobre cartografia de les actuacions de manteniment .
 • Canal de comunicació únic entre gestors del territori, les diferents àrees funcionals, proveïdors i usuaris de l'Administració.
 • Capacitat d'establir un catàleg integral de serveis d'acord a les necessitats pròpies de l'Administració (per territori, immoble, àrees operacionals, tipus de sol·licitants…)
 • Fàcil configuració dels fluxos de treball (workflows) amb eines d'automatització del procés de gestió de la incidència i notificacions, així com la seva assignació per intervenir.
 • Control del compliment dels acords de nivell de servei (SLA) i dels indicadors de rendiment KPI (“Key Performance Indicator”).
 • Assignació de SLA segons els criteris d'urgències i prioritat de les incidències o el sol·licitant i generació d'alertes en funció d'indicadors definits.
 • Major control de l'activitat mitjançant l'explotació de la informació d'una forma dinàmica i integrada.
 • APP’s per a la gestió i actualització de dades per part dels operaris que treballen sobre el territori.
 • Accés remot des de APP (Smartphone, Tablet…) a la base de dades del sistema, interactuant amb els mòduls d'inventari i manteniment.
 • Fàcil introducció d'incidències i actualitzacions d'ordres de treball, a través del dispositiu mòbil, utilitzant un senzill formulari en modalitat assistent.

Gestió patrimonial

 • Registre de tota la informació de l'inventari patrimonial de l'Administració.
 • Gestió dels immobles, incorporant el catàleg específic de l'Administració.
 • Gestió de drets i arrendaments d'aquests immobles.
 • Càlcul de les amortitzacions dels béns que ho requereixin.
 • Gestió de les assegurances i possibles sinistres relatius als béns.
 • Control dels processos d'adquisició dels béns, cessions, etc.
 • Gestió d'expedients de gestió jurídic-econòmica dels béns patrimonials.
 • Gestió de les peticions dels usuaris que pertanyin a l'estructura organitzativa de l'Administració, així com la programació d'alarmes en el sistema.
 • Explotació de la informació patrimonial a través d'informes i llistats predefinits.
 • Modificacions de l'inventari de béns i drets d'una forma àgil, amb la possible integració amb el sistema de comptabilitat.
 • Representació gràfica dels béns patrimonials sobre cartografia, permetent l'accés a la informació alfanumèrica associada.

Sostenibilitat

 • Coneixement del consum energètic detallat de la ciutat (electricitat, aigua, gas, etc.) i detecció dels factors que afecten a aquest consum, identificant les diferents oportunitats d'estalvi.
 • Sistema orientat a les comunicacions amb altres aplicacions de monitoratge mitjançant webservices.
 • Possibilitat d'actuar sobre els elements de monitoratge i generar automàticament ordres de treball per al manteniment correctiu dels mateixos.
 • Gestió completa de residus des que es generen fins al seu emmagatzematge.
 • Inventari complet d'emissions de GEI (Gasos d'Efecte Hivernacle) seguint normatives internacionals reconegudes, amb el que es facilita i automatitza el càlcul de l'empremta de carboni i facilita la implementació d'una estratègia de reducció i/o compensació d'emissions.
 • Generació d'enquestes i indicadors per dur a terme un exhaustiu control d'indicadors ambientals rellevants i facilitar processos com el càlcul de l'empremta de carboni o per controlar altres aspectes diversos, com poden ser els associats a la qualitat, nivells de satisfacció, etc.
 • Automatització dels processos de gestió relatius a indicadors basats en normes internacionals de referència de qualitat o medi ambient (ISO 14001, ISO 9001, EMAS, ISO 50001, OHSAS).

Interoperabilitat

 • Possibilitat d'integrar un sistema de visualització avançada i interactiva que permet una gestió d'informació geo-localitzada associant-la a un entorn de visualització tridimensional, dotant al sistema d'una nova perspectiva a través d'una capa d'informació útil per a la presa de decisions.
 • Interoperabilitat amb els sistemes d'informació geogràfica existents a l'Administració en possibilitar l'accés a diferents formats de cartografia estàndard.
 • Localització gràfica de qualsevol espai públic o element de l'inventari sobre mapes o plànols cartogràfics (GIS).
 • Definició de l'inventari dels actius gestionats des d'un punt de vista gràfic, amb la capacitat d'incorporar les seves característiques i realitzar consultes directament sobre la cartografia.
 • Interoperabilitat amb els diferents sistemes i sensors que donen servei a la ciutat recollint les dades que aquests generen en temps real i donant lloc a informació intel·ligent per a la presa de decisions a través de processos de Business Intelligence.
 • Disponibilitat d'un conjunt de quadres de comandament per a les principals àrees funcionals que cobreix el sistema, permetent, al seu torn, que l'usuari generi els seus propis informes BI sobre la base de la informació recollida en el sistema.
 • Capacitat per automatitzar la gestió de les enquestes EIEL (Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals) en recollir les necessitats i requisits de les Administracions Púbiques per al compliment dels Reials decrets (RD 835/2003 i RD 1372/1986) que les regulen per part de les administracions públiques, permetent l'emissió de les fitxes i llistat dels actius municipals d'acord a les referides normes.

Modalitats d'implementació

FAMA SMARTcity està disponible en 2 modalitats:

FAMA SMARTcity implantat: Es tracta del tradicional sistema propietari que es troba instal·lat enlos servidors i infraestructures del client.

FAMA NET (cloud computing): Es tracta d'una modalitat de software de tipus SaaS (Software as a Service), que allibera a les administracions clients de les responsabilitats d'instal·lació i manteniment del software:

 • No és necessari disposar de personal propi dedicat al sistema.
 • No hi ha despeses en tecnologia i el seu manteniment i s'evita que hardware i software quedin obsolets.
 • Conversió de despeses fixes en variables (pagament per ús real dels sistemes informàtics).
 • Disponibilitat immediata del sistema i la informació.
 • Accessible des de qualsevol lloc i moment.
 • Compliment de LOPD i seguretat de les dades.
 • Accés a totes les funcionalitats i mòduls de qualsevol solució FAMA.
 • Centre de dades situat a Catalunya.
 • Assignació d'un Responsable del Compte per client.
 • Disponibilitat de Canal FAMA: portal hekpdesk online amb accés personalitzat per tots els usuaris FAMA.
 • Serveis de formació i backup inclosos.

Principals avantatges

Avantatges per a l'Administració:

 • Gestió eficaç dels béns i actius públics, modernitzant els processos de gestió i obtenint informació fiable i actualitzada.
 • Centralització de les dades i tasques en un sistema integral que permet una àgil gestió gràfica i alfanumèrica dels béns i serveis.
 • Eina de gestió i actualització de dades des de dispositius mòbils que faciliten els treballs dels agents operadors que treballen sobre el territori.
 • Màxima optimització dels recursos vinculats als béns públics, reduint els costos de gestió i afegint valor a l'Administració.
 • Canal únic de comunicació via Web per a la gestió eficient de recursos i serveis.
 • Obtenció d'indicadors de gestió en termes de temps, qualitat, economia i eficiència, que asseguren l'èxit en la presa de decisions.

Beneficis per al Ciutadà:

 • Servei molt més eficient i de major qualitat, comunicació directa amb l'administració per gestionar les incidències les 24 hores del dia.
 • Percepció de major transparència per part de l'Administració en estar totalment disponible la informació d'actius, manteniments, obres, etc.
 • Relació de l'Administració amb el Ciutadà molt més àgil, en dotar-los d'un mitjà senzill i eficaç per tramitar avisos d'incidència, informació sobre actius públics, etc.
 • Major implicació en el manteniment dels actius, així com en la millora de la qualitat de vida del seu municipi.
 • Millora dels serveis públics als quals té accés, gràcies a actuacions més eficients i contenció de la despesa pública.

Avantatges generals de la solució:

 • Oferim molt més que una eina informàtica: acompanyament en tot el procés i segons les teves necessitats.
 • Solució pròpia (relació directa amb el fabricant del sistema) desenvolupada en línia amb les noves normatives espanyoles de Ciutats Intel·ligents.
 • Sistema en modalitat SaaS reversible a propietari si el client ho desitja.
 • Solució 100% modular i escalable, capaç de créixer amb la ciutat i comunicar-se amb qualsevol aplicatiu/app mitjançant eines API/REST.
 • La solució es lliura parametritzada i amb manuals d'usuari i possibilita la parametrització d'accés a la informació segons el perfil d'usuari.
 • Entorn amigable i intuïtiu per a un fàcil maneig per qualsevol tipus d'usuari.
 • Preparada per a integracions i connexions amb Sistemes ERP, Base de dades, Programaris varis, App’s, IoT i Uns altres.
 • Integració amb els mòduls de gestió del manteniment de FAMA (importants sinergies amb els diferents aspectes de Smart City).
 • Solució 100% web, amb eines per a l'administració i auditoria de l'ús del sistema.
 • Sistema multi-idioma i multi-divisa.
 • Fàcil obtenció d'informes útils per al control i la presa de decisions diàries. Dotada d'un complet gestor documental.

VER INTERVENCIÓN/ TESTIMONIO AYUNTAMIENTO DE SANT BOI EN EL III CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES

Omple el formulari


Vídeo