FAMA AFM

Software de Facility Management integral

Presentació

Facility Management és l'instrument que assegura el bon funcionament de les infraestructures de les organitzacions i dels seus serveis associats de la manera més eficient i òptima, mitjançant la integració de persones, espais, processos i les tecnologies. La normativa Europea en Facility Management 15221/1, defineix el Facility Management com "la gestió d'immobles i serveis de suport".

Segons dades estadístiques sectorials, el facility management representa el 30% de les despeses d'una empresa i una adequada gestió dels aspectes que el conformen pot aconseguir reduir aquesta factura entre un 20% i un 30%, generant un impacte positiu en el compte de resultats d'una companyia d'entre un 6% i un 9%, per a això, una de les consideracions vitals a tenir en compte és el recolzament en l'eina tecnològica adequada, que permeti donar una resposta integral i efectiva a la diversitat de necessitats de Facility Management dins d'una organització.

FAMA AFM és la solució integral de Facility Management, tipus software CAFM (Computer Aided Facility Management) i IWMS (Integrated Workplace Management System), referent al mercat per ser la més completa i consolidada, especialment desenvolupada per Fama Systems per donar aquesta resposta integral i efectiva a les organitzacions, permetent dur a terme un exhaustiu control i una gestió integral dels diferents aspectes que contribueixen al bon funcionament de les infraestructures de les organitzacions i dels seus serveis associats: manteniment, serveis generals, gestió del patrimoni i actius immobiliaris de les companyies, espais i gestió de tots els aspectes relacionats amb la sostenibilitat de les organitzacions (qualitat, RSC, petjada de carboni, residus, gestió ambiental i energètica...)

Es tracta d'una solució consolidada que compta amb la confiança d'un gran nombre d'usuaris pertanyents a importants organitzacions d'àmbit privat i públic i que ha avançat al llarg dels anys d'acord a l'evolució i requeriments de les pròpies organitzacions.

En el següent esquema es pot comprovar l'estreta vinculació del Facility Management amb la resta de processos de negoci d'una organització estàndard:

Mòduls

FAMA AFM permet aconseguir el màxim abast funcional des d'un únic entorn tecnològic tenint en compte la diversitat d'àmbits que componen el Facility Management.

Gràcies a la seva estructura modular, ofereix la possibilitat d'adaptació a les necessitats concretes de cada organització:

Principals funcionalitats

FAMA AFM és la solució de Facility Management més completa i consolidada del mercat que dóna una resposta integral i efectiva a les organitzacions, permetent dur a terme un exhaustiu control i una gestió integral dels diferents aspectes que contribueixen al bon funcionament de les infraestructures de les organitzacions i dels seus serveis associats.

A continuació, es detallen les principals funcionalitats, agrupades en 4 grans blocs d'àmbits funcionals:

Immobles i obres

 • Inventari actualitzat de tots els espais de l'organització (complexos, edificis, solars, oficines, pàrquings…)
 • Base de dades documental única, centralitzada i integrada.
 • Gestió integral de factures i contractes relacionades amb els immobles (subministraments, arrendament, manteniment…)
 • Control de les inversions i despeses relatives als immobles.
 • Registre i classificació de tota la informació patrimonial.
 • Històric de consultes, canvis i modificacions de la propietat.
 • Gestió patrimonial de les propietats (finques registrals, cadastrals, drets, etc), així com els processos i expedients.
 • Enllaç amb Google Maps i amb la Seu Electrònica del Cadastre.
 • Automatització dels procediments i expedients relatius a la gestió del patrimoni, permetent establir circuits d'aprovació.
 • Inventari actualitzat i gestió detallada dels contractes segons les diferents tipologies: arrendament, assegurances, manteniment, subministraments, etc.
 • Gestió econòmica associada als immobles, permetent la generació automàtica de qualsevol factura associada als contractes o serveis, així com de les ordres de pagament.
 • Gestió de projectes d'inversió (definició del projecte, partides pressupostades, ofertes, etc).
 • Possibilitat d'integració amb el sistema econòmic/financer de l'organització (SAP, etc).
 • Càlculs de repercussions i obtenció de costos per immobles, per , per àrea, per centre de cost, per lloc de treball, per persona, etc.

Espais

 • Optimització de l'ús dels espais de l'organització gràcies a una anàlisi exhaustiva i informació detallada i a temps real dels mateixos.
 • Fàcil localització geogràfica dels immobles en el mapa (GIS), així com dels elements de l'immoble sobre el plànol (CAD).
 • Capacitat d'integració amb BIM (Building Information Modelling).
 • Gestió de les zones que componen l'espai (útils, construïdes, etc).
 • Gestió de lloc de treball, trasllats i estudis d'optimització de l'espai.
 • Gestió de reserva de sales i llocs de treball (hotelling): capacitat, timmings, equipament, serveis afegits, informes sobre l'ocupació...
 • Possibilita la Gestió d’Esdeveniments de qualsevol tipologia, englobant des de la sol·licitud i gestió fins la facturació final.
 • Obtenció de dades en relació a l'espai: càlcul d'ocupació, ràtios de €/m2, €/lloc de treball, repercussions i anàlisis sobre la superfície ocupada pels diferents centres de cost, etc.
 • Inventari dels elements que componen l'espai (mobiliari, instal·lacions fixes, equipament).
 • Gestió automatitzada de magatzems de materials, optimitzant i minimitzant el control d'estocs.

Manteniment i Serveis Generals

 • Major capacitat i facilitat per mesurar els acords de nivell de servei, SLA, establerts i extreure els indicadors associats (KPI).
 • Sistema integrat amb la normativa vigent relativa a aspectes de manteniment i serveis (RITE, normativa europea de Facility Management & Services EN 15221).
 • Eficient manteniment correctiu a través d'una resolució ágilde qualsevol incidència/ avaria en les instal·lacions d'una organització: catàleg de serveis, ordres de treball, alarmes, integració amb documentació i plànols...
 • Completa gestió del manteniment preventiu i normatiu a través de la planificació, programació i estandardització de les gammes de manteniment, d'acord a la normativa RITE.
 • Definició de criteris de cost i nivells de prestació en els contractes de manteniment.
 • Complet inventari d'instal·lacions detallant la seva ubicació i tipologia.
 • Gestió completa de serveis sigui el que sigui la seva tipologia (catering, missatgeria, notificació d'incidències de correctiu, etc.) a través del catàleg de serveis i workflows associats.
 • Canal de comunicació o helpdesk per a la gestió centralitzada de totes les sol·licituds de manteniment i serveis, amb la possibilitat de donar accés als proveïdors.
 • Possibilitat de disposar d’aquest canal de comunicació en forma de portal web responsive per oferir als usuaris un accés més fàcil i senzill a les sol·licituds de servei i de manteniment correctiu, que inclogui, a més, notícies i altra documentació d'interès als usuaris de l’organització. 
 • Operacions de gestió del manteniment i els serveis generals des de dispositius mòbils tipus Smartphone o Tablet (integració amb les aplicacions de mobilitat FAMA APP).
 • Obtenció d'indicadors (KPI) associats als acords de nivell de servei establerts (SLA).
 • Possibilitat d'integració amb sistemes de control presencial, amb la finalitat de tenir un major control sobre les persones externalitzades encarregades de realitzar les operacions de manteniment, neteja, etc., per poder comprovar en temps real que el servei s’està realitzant segons el que es va acordar. 

Sostenibilitat

 • Automatització dels processos de gestió relatius a indicadors basats en normes internacionals de referència de qualitat o medi ambient (ISO 14001, ISO 9001, EMAS, ISO 50001, OHSAS) per facilitar la gestió de les auditories: definició de l'abast dels sistemes de gestió, procediments i documentació, etc.
 • Gran recolzament en els processos relatius a l'eficiència energètica detectant els factors que afecten al consum energètic, identificant les diferents oportunitats d'estalvi i generant informes per al control econòmic de la despesa energètica.
 • Gestió completa de residus des que es generen fins al seu emmagatzematge.
 • Inventari complet d'emissions de GEI (Gasos d'Efecte Hivernacle) seguint normatives internacionals reconegudes, amb el que es facilita i automatitza el càlcul de l'empremta de carboni corporativa i facilita la implementació d'una estratègia de reducció i/o compensació d'emissions.
 • Obtenció automatitzada d'indicadors GRI (Global Reporting Iniciative) per a l'elaboració de memòries de RSC (Responsabilitat Social Corporativa).
 • Càlcul de la petjada de carboni de producte i/o servei segons PAS 2050, UNE-EN 16258, etc. i engegada de la calculadora energètica.
 • Generació d'enquestes i indicadors per dur a terme un exhaustiu control d'indicadors ambientals rellevants en una companyia (consum d'aigua, paper i residus, etc.) i facilitar processos com el càlcul de la petjada de carboni o per controlar altres aspectes diversos, com poden ser els associats a la qualitat, nivells de satisfacció, etc.

CAE

 • Possibilita l'automatització i gestió de forma centralitzada i integrada de tots els aspectes relatius a l'àmbit de la Coordinació d'Activitats Empresarials de les organitzacions (CAE)
 • Registre de cadascun dels immobles, centres de treball o zones on s'hagi de realitzar la Coordinació d'Activitats Empresarials de la seva Organització.
 • Gestió de normatives RD 171/2004 i RD 1627/1997.
 • Completa gestió de la documentació dels seus proveïdors: contractes i subcontractes.
 • Visualització immediata de l'estat de la documentació dels seus proveïdors a nivell d'empresa, personal, vehicles i maquinària.
 • Millora la relació entre client i proveïdors, reduint de manera significativa la comunicació entre tots dos per a temes de sol·licitud documental.
 • Redueix els temps invertits en els processos interns relacionats amb la Coordinació d'Activitats Empresarials i validació documental.
 • Agilitza i facilita les diferents comunicacions o dubtes per part dels proveïdors.
 • Control absolut de les caducitats de tota la tipologia de documents i sol·licitud immediata als proveïdors en cas de documents caducats o rebutjats.
 • Control d'accessos mitjançant APP que verifica l'estat de la documentació en la plataforma CAE.

Modalitats d'implementació

FAMA AFM està disponible en 2 modalitats:

FAMA AFM implantat: Es tracta del tradicional sistema propietari que es troba instal·lat enlos servidors i infraestructures del client.

FAMA NET (cloud computing): Es tracta d'una modalitat de software de Facility Management de tipus SaaS (Software as a Service), que allibera a les organitzacions de les responsabilitats d'instal·lació i manteniment del software:

 • No és necessari disposar de personal propi dedicat al sistema.
 • No hi ha despeses en tecnologia i el seu manteniment i s'evita que hardware i software quedin obsolets.
 • Conversió de despeses fixes en variables (pagament per ús real dels sistemes informàtics).
 • Disponibilitat immediata del sistema i la informació.
 • Accessible des de qualsevol lloc i moment.
 • Compliment de LOPD i seguretat de les dades.
 • Accés a totes les funcionalitats i mòduls de qualsevol solució FAMA.
 • Centre de dades situat a Catalunya.
 • Assignació d'un Responsable del Compte per client.
 • Disponibilitat de Canal FAMA: portal hekpdesk online amb accés personalitzat per tots els usuaris FAMA.
 • Serveis de formació i backup inclosos.

Principals avantatges

 • Optimització i eficiència en tots els processos de Facility Management de l'organització: amb FAMA AFM el Facility Manager aconsegueix realment afegir valor a la seva organització.
 • Solució integral des d'un únic entorn tecnològic per a una gestió més àgil.
 • Solució corporativa, compatible i integrable amb altres sistemes de l'organització, molt més que un producte aïllat.
 • Solució modular que permet una implantació progressiva d'acord a les necessitats de l'organització.
 • Entorn amigable i intuïtiu pensat per a tot tipus d'usuaris.
 • Solució 100% web.
 • Múltiples funcionalitats APP.
 • Total integració gràfica i alfanumèrica, facilitant la gestió de qualsevol aspecte de l'immoble a través de la seva localització sobre el plànol i disposant d'una visió de 360º dels diferents actius.
 • Solució inicialment pre-parametritzada.
 • Accés a informació en temps real sobre qualsevol activitat o incidència sobre l'immoble.
 • Valoracions i presa de decisions a partir d'informes de Business Intelligence detallats sobre criteris predefinits.
 • Compliment dels principals estàndards de seguretat i normatives del sector.
 • 100% ROI positiu des del primer any.

Omple el formulari


Vídeo